Polystyrene Sheet

iPlastics Polystyrene

Thickness: 1.5mm / 2mm / 3mm / 5mm

Sizes: 1200mm * 2400mm